Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Tjenester / Planer, rapporter og utvikling / Opprydding mindre avl.anl

Opprydding i mindre avløpsanlegg

Opprydding i mindre avløpsanlegg

Kommunen er som forurensingsmyndighet ansvarlig for å sørge for at lover og regler etterfølges og at vi oppfyller våre plikter som utøvende myndighet for øvrig. Vannforskriften har fastsatt miljømål for vannkvaliteten i henhold til EU’s vanndirektiv. Målet er at alle vassdrag skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Kommunen har jobbet aktivt med miljøet i mange år. Vassdragsovervåking ble gjennomført senest i 2001-2005, og Storsjøen med de fleste av vassdragene i tilhørende nedbørsfelt har i følge overvåkingen moderat økologisk og kjemisk tilstand. Det må derfor settes i gang tiltak for å nå miljømålene innen 2021. Vassdragsovervåking vil deretter avdekke om de nye miljømålene blir nådd i 2021.

Det finnes flere betydelige forurensningskilder, og utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse har stor effekt. Dessverre er det slik at mange anlegg er gamle og ikke fungerer iht til kravene i dagens forskrifter om 90 % rensing av fosfor og organiske stoffer. De fleste anlegg i dag renser kun ca 10 % av fosforet. Beregninger viser at tilførselen av fosfor til Storsjøen fra spredt bebyggelse ligger på nærmere ett tonn hvert år. Bare fosfor alene kan reduseres med opp til 2/3 sammenlignet med i dag, dersom alle anlegg tilfredsstiller kravet om 90 % reduksjon. Fosfor har stor innvirkning på bla. næringssaltinnholdet i Storsjøen og bidrar til høyt algenivå. Ved å redusere tilførselen av fosfor og organiske stoffer kan man også påvirker bla. artssammensetning av fisk, som med tiden har endret seg til å være dominert av karpefisk.

Som et ledd i å bedre vannkvaliteten og følge opp miljømålene ønsker vi derfor å redusere utslipp av forurensede stoffer fra mindre avløpsanlegg. Kommunen har allerede vedtatt ny hovedplan for avløp, og ny storsjøplan skal legges frem for vedtak i 2013. Her er miljømål fastsatt i samsvar med Vannforskriften. Kommunen har i tillegg vedtatt lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, med krav til renseeffekt og hvilke renseløsninger som godkjennes.

De anleggene som ikke tilfredsstiller kravene i dagens lovverk vil få pålegg om utbedring. Forurensningsforskriften § 12-16 slår fast at tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 fortsatt er gjeldende, og at utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, fortsatt er lovlige. Kommunen er imidlertid gitt rett til gjennom forskrift eller enkeltvedtak å bestemme at utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i kommunen og kommer til å gi økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. Kontrollarbeidet skal i første omgang gå fra 2012 til 2014, mens påleggene som starter opp i 2013, vil bli sendt ut årlig og strekke seg fram mot 2020. Et regulært kontrollarbeid vil samtidig starte opp i 2015 og skal utføres hvert år fremover, men i mindre omfang.

En nøye gjennomgang av bakgrunnen for oppryddingsarbeidet kan leses i saksdokumentet Kontroll av mindre avløpsanlegg. Her kan man også lese vedtatte handlingsplan og retningslinjer for dispensasjon fra pålegg om rehabilitering/etablering av mindre avløpsanlegg. Et annet aktuelt nettsted er Bioforsks Avlop.no som er en egen informasjonsside for mindre avløpsanlegg. Informasjonen retter seg først og fremst mot tre interessegrupper; saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, utbyggere og privatpersoner som skal etablere avløpsanlegg. I tillegg kan man lese om arbeidet som er gjort i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) med å bedre vannkvaliteten i sine vassdrag. Morsa er utpekt av miljøverndepartementet som et pilotprosjekt for praktisk gjennomføring av EUs Rammedirektiv for vann og har jobbet med opprydding i spredt avløp helt siden 2001.Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett