Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Tjenester / Barn, unge og familie

Oppvekst

 

Administrativ leder Gro Irene Holt 928 17 959
Rådgiver barnehage og skole Yvonne Bunes 62 97 81 20
Leder Odal barnevern Cecilie Roverudseter 62 96 80 92Barn/unge i Nord-Odal skal gjennom en helhetlig oppvekst, hvor målet er at de er godt rustet til å møte livets oppgaver, ta ansvar for seg selv og sitt liv samt delta med produktiv innsats i samfunnet.
Intensjonen er forebyggende og tidlig innsats, helhetlig tenkning og samarbeid på tvers av avdelinger, etater og andre til det beste for barnet/ungdommen og deres familier. Vi ønsker foreldre/foresatte som er engasjerte og har tilstrekkelige muligheter, kunnskaper og ferdigheter til å ta ansvar for egne barn.

Kommunen akter å stimulere til utdanning og kompetanse ved å gi gode forhold for læring og utvikling i barnehager og skoler. Kommunen har fem barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca 215 barn, to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen ca 600 elever. Ved barneskolene har alle elever i 1. - 4. klasse tilbud om plass i skolefritidsordningen. Videregående opplæring får elevene i skoler på Skarnes og i Kongsvinger.

 Etaten omfatter disse avdelingene:
- Sand barnehage
- Hamninga barnehage
- Mo barnehage
- Knapper barnehage
- Møllerbakken barnehage
- Sand sentralskole
- Garvik skole
- Nord-Odal ungdomsskole
- Odal barnevern
 

Barnehager

Barnehageruta 2015/2016

Styringsdokument 2011-2016

Informasjonsbrosjyre

Moderasjonsordning foreldrebetaling

Mo barnehage
Adresse: 2133 Gardvik
Tlf. 62 97 83 90
Styrer Lise Berg

Knapper barnehage
Adresse: 2130 Knapper
Tlf. 62 97 83 92
Styrer Ragnhild Bunes

Møllerbakken barnehage
Adresse: 2120 Sagstua
Tlf. 62 97 83 94
Styrer Ragnhild Bunes

Sand barnehage
Adresse: 2120 Sagstua
Tlf. 62 97 82 60
Styrer Astrid Sutterud

Hamninga barnehage (småbarnsavdeling)
Adresse: 2120 Sagstua
Tlf: 62 97 82 63
Styrer Astrid Sutterud

Barnehagerett:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med lov og forskrifter. Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

Søknadsfrist for hovedopptaket :  1. mars hvert år.

Behandling:

Behandling av søknader til hovedopptak skjer i mars måned. Det er anledning til å søke om plass hele året. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret vil søkere få beskjed når det blir plass ledig.

Betalingssatser

Vedtekter for barnehagene i Nord-Odal

Aktuelle skjemaer
 

Skoler

Skoleruta 2015/16

Sand sentralskole
Adresse: 2120 Sagstua
Tlf: 62 97 84 00
Rektor: Else Vik

Garvik skole
Adresse: 2133 Gardvik
Tlf: 62 97 83 50
Rektor: Unni Torkildsen

Nord-Odal ungdomsskole
Adresse: 2133 Gardvik
Tlf: 62 97 83 00
Rektor: Eva Oppi Trøftbråten


Betalingssatser skolefritidsordning

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nord-Odal

Søknadsskjema skolefritidsordningen


Permisjon fra pliktig undervisning
Når kommunen finner det forsvarlig, kan den etter søknad fra foresatte gi den enkelte eleven permisjon fra skolen i inntil to uker.
(Opplæringslova § 2-11).

Elevskyss
Elever som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elever som har spesielt farlig eller vanskelig vei, har rett til gratis skyss uavhengig av veilengde (opplæringslova § 7-1).

Skoleskyssreglementet (Nord-Odal kommune)


Aktuelle skjemaer

Voksenopplæring

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

(Nyhetssak)

Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Barnevern

Fra 01.01.14 er barneverntjenestene i Nord-Odal og Sør-Odal slått sammen i et interkommunalt samarbeid, og heter nå Odal Barneverntjeneste. Vi har lokaliteter i Rådhuset i Sør-Odal og kan nås i kontortid 08.00-15.30 på telefon 62 96 80 92.

For info om barneverntjenesten, gå inn på Sør-Odal kommunes nettside

Barnevernleder i Odal Barneverntjeneste er Cecilie L. Roverudseter


Logopedtjeneste

Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten driver forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped-barn og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier. Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-20 år
Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen.
Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturskole
Kulturskolen drives sammen med Sør-Odal kommune og gir et variert tilbud innenfor musikk og drama. 

Frivillige organisasjoner
Idrettslag, speidere, skolekorps, 4H og mange flere har svært varierte tilbud for barn og ungdom avhengig av interesser og engasjement også fra den voksne befolkning.

De unges kommunestyre
De unges kommunestyre (DUK) skal ivareta ungdommens interesser og gir dem anledning til å vedta tiltak av betydning for dem og være høringsinstans i større saker.
 

Aktuelle planerDesign: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett