Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement


INNHOLDSFORTEGNELSE: 

1 INNLEDNING OG DEFINISJONER
2 PRINSIPPER FOR DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET
3 FRAMGANGSMÅTE FOR Å AVGJØRE OM EN SAK ER PRINSIPIELL
4 SAKER SOM AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET SELV
5 FORMANNSKAPETS SAKSOMRÅDE
6 UTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER
6.1 OPPVEKSTUTVALGET
6.2 OMSORGSUTVALGET
6.3 NÆRINGSUTVALGET
6.4 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN
6.5 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOV
6.6 DELEGASJON TIL BRANNSJEFEN ETTER SÆRLOVER
6.7 DELEGASJON TIL MEDISINSKFAGLIG RÅDGIVER
6.8 DELEGASJON TIL LEDER AV BARNEVERNTJENESTEN
6.9 DELEGASJON TIL LEDER AV SOSIALTJENESTEN
6.10 DELEGASJON TIL KOMMUNEVETERINÆR

7 REGLEMENT FOR NORD-ODAL KOMMUNESTYRE
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR KOMMUNESTYRET
§ 4 FORBEREDELSE AV SAKER TIL KOMMUNESTYRET
§ 5 INNSTILLINGSRETT
§ 6 KOMMUNESTYRETS MØTER
§ 7 FORFALL TIL MØTE
§ 8 TAUSHETSPLIKT
§ 9 MØTETS ÅPNING
§ 10 REKKEFØLGEN FOR BEHANDLINGEN AV SAKENE
§ 11 INHABILITET
§ 12 MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN
§ 13 ORDSKIFTET
§ 14 AVSLUTNING AV ORDSKIFTET
§ 15 FORSLAG
§ 16 AVSTEMNING
§ 17 AVSTEMNINGSMÅTEN
§ 18 FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER
§ 19 MOTTAKELSE AV UTSENDINGER, GRUPPER M.M.
§ 20 PROTOKOLLFØRING
§ 21 LOVLIGHETSKONTROLL
§ 22 KLAGEBEHANDLING OG ANMODNING OM NY BEHANDLING
§ 23 SEKRETARIATETS OPPGAVER
§ 24 GYLDIGHET/ENDRING

8 REGLEMENT FOR NORD-ODAL FORMANNSKAP
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
§ 4 SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR UTTALERETT
§ 5 INNSTILLINGSRETT
§ 6 FORMANNSKAPETS MØTER
§ 7 PROTOKOLLFØRING
§ 8 KLAGEBEHANDLING
§ 9 SEKRETARIATETS OPPGAVER
§ 10 ANDRE BESTEMMELSER
§ 11 GYLDIGHET/ENDRING

9 SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR UTVALGENE
§ 1 SAKER DER UTVALGENE HAR UTTALERETT
§ 2 INNSTILLINGSRETT
§ 3 UTVALGETS MØTER
§ 4 PROTOKOLLFØRING
§ 5 KLAGEBEHANDLING
§ 6 SEKRETARIATETS OPPGAVER
§ 7 ANDRE BESTEMMELSER

10 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
§ 4 SAKER DER UTVALGET HAR UTTALERETT
§ 5 INNSTILLINGSRETT
§ 6 MINDRETALLSANKE
§ 7 ARBEIDSTAKERREPRESENTANTENES KOMPETANSE OG HABILITET

11 REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
§ 4 SAKER DER UTVALGET HAR UTTALERETT
§ 5 INNSTILLINGSRETT
§ 6 MINDRETALLSANKE
§ 7 UTVALGETS MØTER

12 REGLEMENT FOR OPPVEKSTUTVALGET
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

13 REGLEMENT FOR OMSORGSUTVALGET
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

14 REGLEMENT FOR NÆRINGSUTVALGET
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

15 REGLEMENT FOR FAGRÅD FOR VILT
§ 1 VALG OG SAMMENSETNING
§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I SAKSDOKUMENTER I NORD-ODAL KOMMUNE I MEDHOLD AV KOMMUNELOVENS § 40 NR. 5
§ 1 KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTES ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER
§ 2 VEDTAK OM INNSYN
§ 3 TIDSPUNKT FOR RETT TIL INNSYN
§ 4 SÆRREGLER FOR INNSYN I TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER M.M.
§ 5 FRAMGANGSMÅTE VED KRAV OM INNSYN FORHOLDET TIL ADMINISTRASJONEN
§ 6 GYLDIGHET/ENDRING

17 REGLEMENT OM KLAGEBEHANDLING I NORD-ODAL KOMMUNE
§ 1 KLAGENEMND
§ 2 SAKSOMRÅDE
§ 3 PLIKT TIL Å BEGRUNNE ENKELTVEDTAK
§ 4 SAKSGANG
§ 5 OM SAKSBEHANDLINGEN
§ 6 HABILITETSREGLER
§ 7 GYLDIGHET/ENDRING

18 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR RÅDMANNEN I NORD-ODAL KOMMUNE
§ 1 TILSETTING
§ 2 RÅDMANNENS FUNKSJON
§ 3 SAMSPILL MED FOLKEVALGTE
§ 4 DELTAKELSE I MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER
§ 5 INNSTILLINGSMYNDIGHET
§ 6 ANVISNINGSMYNDIGHET
§ 7 DELEGERT AVGJØRELSESMYNDIGHET
§ 8 GYLDIGHET OG ENDRING AV DENNE FUNKSJONSBESKRIVELSE


1 INNLEDNING OG DEFINISJONER

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for nord-odal kommunes hele virksomhet.

Kommunestyret velger satsingsområder og prioriterer tiltak.

Gjennom dette delegasjonsreglement gis bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i organisasjonen. Mer detaljerte regler for gjennomføringen er gitt gjennom reglementer for utvalgene, økonomireglementet, arbeidspolitiske retningslinjer, innkjøpsreglement, funksjonsbeskrivelse for rådmannen mv.

Kommunestyrets myndighet etter særlover delegeres til utvalgene, dersom det ikke uttrykkelig er bestemt i lov at kommunestyret selv skal fatte vedtak, eller det går fram av dette reglementet.

Med vedtak menes en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter).

Med myndighet (vedtakskompetanse) menes her retten til å fatte vedtak.

Å delegere vil si å tildele andre den myndighet som en selv har.

Med utvalg menes i dette reglement: Omsorgsutvalget, oppvekstutvalget og næringsutvalget.

Med administrasjonsutvalget menes et utvalg med formannskapets 7 medlemmer samt 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Ved delegasjon til administrativt nivå, er det i følge kommuneloven gitt (med svært få unntak) at det skjer til rådmannen. Rådmannen kan videredelegere til andre i administrasjonen dersom annet ikke er angitt i dette reglement

Hensikten med delegasjonsreglementet er å fastsette:

? hvilke saker som skal avgjøres av kommunestyret
? hvilke saker der avgjørelse er delegert til formannskap/utvalg
? hvilke saker der avgjørelse er delegert til rådmannen

i tillegg fastsetter delegasjonsreglementet hvordan tilbakerapportering av delegert myndighet skal skje.

 

2 PRINSIPPER FOR DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET

Delegasjonsreglementet bygger på disse prinsipper:

a) Kommunestyret er det øverste besluttende organ og har det overordnede ansvar for hele kommunens virksomhet.

b) Kommunestyret sluttbehandler alle saker som er av stor prinsipiell betydning eller som er av sentral politisk betydning.

c) Kommunestyret behandler alle saker som kommuneloven sier skal behandles av kommunestyret selv (jf kommunelovens § 6). Dessuten behandles spesifiserte saker ut fra andre lover.

d) Kommunestyret står fritt til å trekke tilbake delegert myndighet når som helst. Kommunestyret står også fritt til når som helst å få seg forelagt tilbakerapportering fra bruk av delegert myndighet.

Prinsipper for delegering til formannskapet/utvalg:

e) Disse gis avgjørelsesmyndighet i andre politiske saker og i saker som etter lovverket ikke kan delegeres til rådmannen, (jf kommunelovens § 8.3 og § 10.2) eller der kommunestyret ønsker å beholde avgjørelsesmyndigheten.

Prinsipper for delegering til rådmannen:

f) Rådmannen får fullmakt til treffe enkeltvedtak i saker innenfor det myndighetsområdet som er avgrenset i dette reglement, hva gjelder kommuneloven eller den enkelte særlov og når saken etter en konkret vurdering blir ansett for ikke å være av prinsipiell betydning (jf kommunelovens § 23.4).

Et sentralt skille i dette delegasjonsreglementet, er å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning eller av ikkeprinsipiell betydning. Rådmannen behandler alle saker av ikkeprinsipiell betydning.

Hva som "ikke er prinsipielt" avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle etter eget regelverk, jf nedenfor.
 

3 FRAMGANGSMÅTE FOR Å AVGJØRE OM EN SAK ER PRINSIPIELL

Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette. Når disse er i tvil, kan spørsmålet avgjøres av ordføreren, eller at han legger saken fram for den politiske ledergruppa som avgjør spørsmålet.

I alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken gis en administrativ behandling, skal angjeldende politiske utvalg få seg forelagt saken som referatsak i første møte etter at administrativt vedtak er fattet.

De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegasjonsreglementet.

Det kan lages egne regler (vedtekter/retningslinjer) for behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom.

De politiske utvalgene kan samarbeide med rådmannen og hans ledergruppe om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det.

Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. De fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak.

Det kan som utgangspunkt være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre seg om det som grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer en inn på politiske klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken å vurdere som prinsipiell.

I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en forutsetning at saksbehandler konfererer med sin overordnede/eventuelt rådmannen når det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke.

 

4 SAKER SOM AVGJØRES AV KOMMUNESTYRET SELV

Saker som i henhold til kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 skal behandles og avgjøres av kommunestyret. Dette gjelder:

§ 7, nr. 3 Endring av kommunestyrets medlemstall
§ 8, nr. 1 Valg av formannskap
§ 9, nr. 1 Valg av ordfører og varaordfører
§ 10, nr. 13 Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids og
myndighetsområde for disse, samt velge medlemmer, varamedlemmer
og leder/nestleder.
§ 11, nr. 1 Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon o.l.
§ 12, nr. 13 Bestemmelser om kommunedelsutvalg
§ 13 Overføre myndighet i hastesaker
§ 18, nr. 1,3 Innføring/opphevelse av parlamentarisme
§ 19, nr. 1,3 Innføring og valg m.v. av kommuneråd
§ 22, nr. 2 Ansettelse av rådmann
§ 24, nr. 3 Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger
§ 25, nr. 2 Medlemmer og leder/nestleder i partsammensatte utvalg
§ 26, nr. 4 Møterett for ansattes representanter retningslinjer
§ 28 Overdragelse av tariffmyndighet
§ 31, nr. 4,5 Vedtak om møter for "lukkede dører"
§ 39, nr. 1 Regler (i reglements form) vedr. saksbehandlingen i folkevalgte organ
§ 40 nr. 5 Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter
§ 41 Regler og satser for godtgjørelse
§ 42 Vedtak om møtegodtgjøring
§ 43 Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte
§ 44, nr. 6 Vedta økonomiplan og endringer i denne
§ 45, nr. 2 Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det
§ 48 nr. 3 Vedta årsregnskapet og årsberetning
§ 48 nr. 3 Disponering av regnskapsmessig overskudd
§ 50 Vedtak om opptak av lån
§ 51 Vedtak om garantistillelse
§ 52 Gi regler for kommunens finansforvaltning
§ 60, nr. 2,5 Valg av kontrollnemnd og ansettelse av kommunerevisor

Saker i henhold til forvaltningsloven av 10. februar 1967:

§ 28, 2. ledd Vedtak om klageorgan og valg av medlemmer til dette organet

Vedtak i henhold til skatteloven av 18. august 1911 nr. 8:

§ 139 Vedtak om skattesatser for formue og inntekt

Saker i medhold av plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77:

§ 4 Fastsetting av vedtekt
§ 205 Vedtak om kommuneplan
§ 271 og 2 Vedtak om reguleringsplaner
§ 27 3 Klagebehandling vedr. reguleringsplaner
§ 282 Vedtak om bebyggelsesplaner der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger.
§ 30 Vedtak om private reguleringsplaner som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker
§ 35 nr. 1 Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.
§ 35, nr. 2 Vedtak om ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner
§ 36 Vedtak om ekspropriasjon, uavhengig av reguleringsplan
§ 37 Vedtak om ekspropriasjon til vann og avløpsledninger
§ 69, nr. 4 Vedtak om at det faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser
§ 109 Fastlegge gebyrregulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale bygningsmyndigheter å utføre
§ 118 Midlertidig vedtekt om oppankring og fortøyning av
fritidsbåter

Øvrige særlovssaker som avgjøres av kommunestyret

1) Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27
Fastlegging av høyeste antall vinmonopolutsalg (§ 33)
Fastlegge bevillingsavgifter ( § 71)

2) Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16
Godkjenning av atkomstavgift, fastsetting av atferdsregler, sperring og innløsing §§ 14, 15, 16 og 18

3) Lov om motorferdsel av 10. juni 1977 nr. 82
Eventuell kommunal forskrift ( § 5)

4) Lov om den norske kirke 7. juni 1996 nr. 31
Valg av kommunalt medlem til menighetsråd/fellesråd

5) Vegloven 21. juni 1963 nr. 23
Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg (§ 57)

6) Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29
Vedtak om utskriving av eiendomsskatt

7) Lov om kommunale vann og kloakkavgifter 31. mai 1974 nr. 17
Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften

8) Lov om vern mot forurensing og mot avfall av 13. mars 1981 nr. 6
Fastlegging av kommunalt gebyr §§ 34, 52 a, 73.

9) Lov om brannvern mv av 5. juni 1987 nr. 26
Fastlegging av feieavgift

10) Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
Fastlegging av gebyrer for kart og oppmålingsforretninger og annet arbeid etter delingsloven

11) Lov om oreigning av 23. oktober 1959 nr 3 §§2,8 og 10 Ekspropriasjon.

12) Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med til enhver tid gjeldende lovgivning og hvor myndighet ikke er delegert til faste utvalg

Ikke lovfestede saker, men som ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller størrelsesorden skal behandles av kommunestyret.

13) Vedtak om nye tiltak, eller vesentlige utvidelser av igangværende/eldre tiltak gjelder både drifts og kapitalbudsjettet

14) Vedtak av prinsipiell art om kjøp, salg, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom

15) Langsiktige avtaler av prinsipiell art

16) Vedta den politiske organisasjonsstruktur og hovedtrekkene i den administrative

17) Vedta reglement for kommunestyrets møteorden

18) Behandle saker som ordføreren eller et flertall av kommunestyrets medlemmer selv bestemmer

Saker vedr. arbeidsgiverfunksjonen

19) Arbeidspolitiske retningslinjer der dette ikke er delegert til administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget

20) Bevilgninger i samband med internkontrollsystemet for helse, miljø og sikkerhet der dette ikke er delegert

21) Total stillingsramme for kommunen

Annet

22) Vedta reglement for kommunens beredskapsarbeid vedr. organisering, ansvarsfordeling og myndighet for dette arbeidet i kommunen.

 

5 FORMANNSKAPETS SAKSOMRÅDE

Saker i medhold av kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107:

§ 8, nr. 3 Behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
§ 13, nr. 1 Behandle "hastesaker"
§ 24, nr. 1 Opprette og nedlegge stillinger

Saker i medhold av plan og bygningsloven av 16. juni 1985 nr. 8:

§ 91 Formannskapet skal være kommunens faste utvalg for
plansaker, slik loven foreskriver

§ 7 Dispensasjon fra plan
§ 27 Utarbeiding av reguleringsplan, reguleringsvedtak og
klage over reguleringsvedtak.
§ 281 Endring og oppheving av reguleringsplan
§ 282 Bebyggelsesplan
§ 30 Private forslag om regulering
§ 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid
§ 3312 Ansvarlig myndighet etter bestemmelsene i kap VIIa om
konsekvensutredninger i den grad dette er delegert til kommunen.

a. Funksjon i henhold til valgloven av 1. mars 1985 nr. 3

Fatte nødvendige vedtak som valgstyre, herunder oppnevne stemmestyrer

b. Delegerte saker i henhold til alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27

Avgjøre enkeltbevillinger delegert fra kommunestyret og som ikke kan delegeres til andre organ

c. Saker etter skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr. 2

Saker om utsettelse og ettergivelse av skatter som ikke er delegert til eget skatteutvalg eller hvor myndigheten ligger til statlig nivå, jfr. økonomireglementet.

d. Saker etter Lov om folkebibliotek av 20. desember 1988 nr. 108

e. Lov om nærkringkasting av 4. desember 1992 nr. 127

f. Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

g. Forskrift om prioritering av spillemiddelsøknader i medhold av Lov om pengespill 28. august 1992 nr. 103.

h. Lov om stadnamn av 18. mai 1990 nr. 11

i. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50

j. Lov om åpningstider 26. april 1985 nr. 20

k. Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21

l. Lov om Den norske stats husbank av 1. mars 1946 nr. 3

m. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

n. Særskilt klagenemnd i henhold til § 28, 2. ledd i forvaltningsloven.

o. Behandle Arundskriv fra KS som omhandler hovedtariffavtalen og som krever vedtak

p. Økonomisaker

· Saker som ikke ligger innenfor andre utvalgs handlingsrammer eller som kommunestyret selv skal avgjøre, jfr. økonomireglementet.

· Budsjettmyndighet innen drifts og kapitalbudsjettet i det omfang sentrale forskrifter tillater.


6 UTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER

Delegasjonen omfatter gjeldende lover med forskrifter.

6.1 OPPVEKSTUTVALGET

a. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
b. Lov om barnehager av 6. juni 1975 nr. 30
c. Lov om voksenopplæring 28. mai 1976 nr. 35
d. Lov om barnevern av 17. juli 1992 nr. 100
e. Lov om barn og foreldre av 17. juli 1981 nr. 7

samt andre lover og forskrifter som naturlig hører under utvalgets arbeidsområde.


6.2 OMSORGSUTVALGET

a. Lov om sosiale tjenester 13. desember 1991 nr. 81
b. Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november1982 nr. 66
c. Lov om næringsmiddelkontroll av 17. mars 1978 nr. 6
d. Avviklingsloven (vedr. ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede) av 10. juni 1988 nr. 48
e. Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 ( kun uttalelser i enkeltbevillinger)
f. Hotelloven (bevillinger/hygiene) av 3. juni 1983 nr. 52
g. Lov om eldreråd av 8. november 1991 nr. 76
h. Lov om planlegging av helse og sosialtjeneste i kommunene av 19.november 1982 nr 68
i. Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03. 1984
j. Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63

samt andre lover og forskrifter som naturlig hører under utvalgets arbeidsområde.


6.3 NÆRINGSUTVALGET

a. Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23
b. Skogloven av 19. juni 1992 nr. 59
c. Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19
d. Odelsloven av 28. juni 1974 nr. 58
e. Lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1
f. Lov om ansvar for skade på bufe ved hund m.v av 9. juli 1926 nr. 4
g. Lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 nr. 12
h. Lov om sikring mot og erstatning av naturskader av 25. mars 1994 nr. 7
i. Lov om oreigning av fast eigedom
j. Viltloven av 29.mai 1981 nr. 38
k. Innlandsfiskeloven av 15. mai 1992 nr. 47
l. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16
m. Lov om motorferdsel 10. juni 1977 nr. 82
n. Lov om vassdrag av 15. mars 1987 nr. 70
o. Plan og bygningsloven av 16. juni 1985 nr. 8
p. Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
q. Brannvernloven av 5. juni 1987 nr. 26
r. Lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 nr. 47
s. Lov om eksplosive varer av 14. juni 1974 nr. 39
t. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
u. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4
v. Samferdselsloven av 4. juni 1976 nr. 63
w. Naboloven av 16. juni 1961 nr. 15
x. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6
y. Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17
z. Lov om vass og kloakkavgift av 31. mai 1974 nr. 17
aa. Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31

samt andre lover og forskrifter som naturlig ligger under utvalgets arbeidsområde.

6.4 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

a. I henhold til kommunelovens § 23 nr. 4:

"Å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning."

b. I henhold til kommunelovens § 24 delegerer kommunestyret til rådmannen retten til å ta avgjørelser i disse saker:

· Opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor rammene av gjeldende budsjett og økonomiplan så langt det ikke er i strid med hovedtrekkene i den administrative modellen som er fastsatt av kommunestyret.
· Rådmannen får fullmakt til å tilsette i alle stillinger hvis annet ikke er fastsatt i lov eller reglement.
· Rådmannen kan vedta organisatoriske endringer etter at arbeidsmiljøutvalget har hatt anledning til å uttale seg, jf Hovedavtalens § 145. Tilsvarende gjelder også omdisponering av lokaler.
· Avgjøre alle typer av permisjoner som er etter lov, avtale eller reglement.
· Avgjøre om det skal gis anledning til ekstraarbeid utenom hovedstilling i kommunen.
· Inngå forlik i rettstvister om lokale avtalers forståelse eller gyldighet.


6.5 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN ETTER SÆRLOV

6.5.1 Arbeidsgivervirksomheten

Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr. 4.
Rådmannen er den som i arbeidsgivers sted skal lede virksomheten, jf AML § 4 og kommuneloven § 23 nr.1.

Rådmannen har selv fullmakt til å avskjedige etter AML. § 66, si opp etter AML. §§ 59, 60, 63. Alle avskjeds eller oppsigelsessaker skal refereres for administrasjonsutvalget i det første møtet etter at varsel om oppsigelse eller avskjed er sendt.

Rådmannen selv kan foreta endringsoppsigelser etter AML. § 60, jf § 67.

Rådmannen selv utpeker arbeidsgiverrepresentantene til arbeidsmiljøutvalget blant etatsledere eller tilsvarende Aml. § 23.

6.5.2 Lov om den Almindelige borgelige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 med forskrifter

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten etter § 79 5. ledd om å kreve påtale for straffbare handlinger overfor kommunen.

Overføre straffesaker til megling i konfliktrådet og bringe inn andre saker til slik megling.

6.5.3 Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 2

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten til å fastsette vedtak om oppsøkende handelsvirksomhet utenom salgssted i enkelttilfelle, jf § 32, 2. ledd.

6.5.4 Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom av 23. juni 1978 nr. 70 med forskrifter

Kommunens oppgaver og beslutningsmyndighet etter loven, med de unntak som går fram av loven og dette reglement, blir saker av ikke prinsipiell betydning delegert til rådmannen

6.5.5 Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15.

Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens vegne i forhold til naboer.

6.5.6 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr. 27 med forskrifter

Rådmannen blir gitt anledning til:
· etter § 42, 3. ledd å gi bevilling til at en gitt skjenkebevilling for et enkelt tilfelle kan utvides til å gjelde utenfor skjenkestedet.
· etter § 44, 2. ledd å gjøre unntak fra vedtatte tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker ved spesielle arrangement
· rådmannen blir i henhold til § 112 gitt rett til å disponere ambulerende skjenkebevillinger for brennevin, vin og øl
· etter § 17 c, godkjenning av skifte av styrer og stedfortreder

6.5.7 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 med forskrifter

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet slik til rådmannen:

§ 2.1 Fatte vedtak om utsatt eller tidligere skolestart
§ 2.2 Gi forskrift om skolerute
§ 2.11 Gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker
§§ 5.1, 5.2, 5.7 Fatte enkeltvedtak om ressurser til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
§ 8.1 Fatte vedtak etter søknad om en elev kan tas inn på en annen skole enn den eleven sogner til.

6.5.8 Lov om barnehager av 5. mai 1995 nr. 19 med forskrifter

Kommunestyret delegeres avgjørelsesmyndighet til rådmannen slik:
§ 2 Tilpasse rammeplanen til lokale forhold
§ 8 Godkjenne barnehager
§ 9 Ansvar for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage
§ 10 Føre det lokale tilsynet med virksomheter etter barnehageloven
§ 16 I særlige tilfelle gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravene for styrer.
§ 17 I særlige tilfelle gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravene for øvrige personale.

6.5.9 Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100

Kommunes oppgaver og beslutningsmyndighet etter loven, med de unntak som går fram av denne loven og dette delegasjonsreglement, blir saker som ikke er av prinsipiell betydning delegert til rådmannen.

6.5.10 Lov om barn og foreldre av 17. juli 1981 nr. 7

Kommunens oppgaver etter lovens §§ 41 og 43 er delegert il rådmannen.

6.5.11 Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81

Kommunens oppgaver og beslutningsmyndighet etter loven, med de unntak som går fram av loven og dette reglement, blir saker av ikke prinsipiell betydning delegert til rådmannen.

6.5.12 Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 med forskrifter

Med hjemmel i veglovens § 9 4. ledd blir avgjørelsesmyndighet som er tillagt næringsutvalget som vegmyndighet for kommunale veger, og som ikke er av prinsipiell betydning delegert rådmannen.

6.5.13 Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4 med forskrifter

Formannskapets avgjørelsesmyndighet etter loven og forskrifter, som i medhold av dette delegasjonsreglement er tillagt næringsutvalget, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.14 Lov om vern mot forurensing og mot avfall av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter

Kommunens myndighet etter lov og forskrifter, samt særskilt delegert myndighet fra Miljøverndepartementet, som i medhold av dette delegasjonsreglementet er tillagt næringsutvalget, og som ikke som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.
6.5.15 Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med forskrifter

Kommunens oppgaver og myndighet etter lov og forskrifter, som i medhold av dette delegasjonsreglement er tillagt næringsutvalget, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.16 Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som går fram av denne loven og dette delegasjonsreglement , og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.17 Lov om jord av 12. mai 1995

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som går fram av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.18 Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.19 Lov om konsesjon og forkjøpsrett for det offentlige ved ververv av fast eiendom av 31. mai 1974 nr. 19

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.20 Lov om odelsretten og åsetesretten av 21. juni 1974 nr. 58

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.21 Lov om forpaktning av 25. juni 1961 nr. 12

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.22 Lov om ymse beitespørsmål av 15. juni 1961 nr. 12

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.23 Lov om vern av tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.24 Lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982 nr. 66

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.25 Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter

§ 5 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.

6.5.26 Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.27 Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter § 2, som i medhold av dette delegasjonsreglement er tillagt oppvekstutvalget, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.28 Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter § 2, som i medhold av dette delegasjonsreglement er tillagt oppvekstutvalget, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen.

6.5.29 Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38

Kommunens oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter loven, med de unntak som framgår av denne loven og dette delegasjonsreglement, og som ikke er av prinsipiell betydning delegeres rådmannen. Dette inkluderer utsteding av fellingstillatelse i samsvar med fastsatt areal og kvotefastsettelse, samt tillatelser til skadefelling, jf §§ 13 og 14.


6.5.30 Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 26. juni 1992 nr. 86

Rådmannen får fullmakt til å opptre på kommunens vegne i saker som faller inn under denne lov.
6.6 DELEGASJON TIL BRANNSJEFEN ETTER SÆRLOVER

A. Lov om brannvern av 5. juli 1985 nr. 108
B. Lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 nr. 47
C. Lov om eksplosive varer av 14. juni 1974 nr. 39
samt tilhørende forskrifter til disse lovene.
D. Kommunens avgjørelsesmyndighet etter ovennevnte lover og forskrifter blir i saker som ikke er av prinsipiell betydning, delegert til brannsjefen så langt det kan delegeres etter lov og forskrifter.

6.7 DELEGASJON TIL MEDISINSKFAGLIG RÅDGIVER

A I medhold av Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a3, kan kommunelege I utøve kommunestyrets myndighet eller den myndighet som er delegert etter § 4a3.. 1. ledd, dersom det på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunestyrets oppgaver etter denne lov skal kunne utføres. Dette gjelder ikke kommunestyrets myndighet etter § 4a11, 3. ledd.

B I medhold av Lov om smittsomme sykdommer § 42, 5. ledd: I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter § 41 (Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensing i kommunikasjon, isolering og smittesanering)

6.8 DELEGASJON TIL LEDER AV BARNEVERNTJENESTEN

I medhold av Lov om barneverntjenester er leder for barneverntjenesten gitt myndighet direkte på vegne av kommunestyret å:
· treffe midlertidige vedtak om å plassere barn utenfor hjemmet, jf § 46, 2. ledd
· treffe midlertidige vedtak om å plassere barn på skjult adresse, jf. § 419, jf § 63, 3. ledd
· treffe midlertidige vedtak om plassering og tilbakehold på institusjon uten eget samtykke, jf § 425, jf § 424
· treffe midlertidige vedtak om flytting av barn eller treffe midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse av barn som bor utenfor hjemmet, jf § 49, jf § 48.

6.9 DELEGASJON TIL LEDER AV SOSIALTJENESTEN

I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. delegeres myndighet direkte til leder av sosialtjenesten til å:
· treffe foreløpig vedtak om inntak/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, jf § 62, jf § 62 a.

6.10 DELEGASJON TIL KOMMUNEVETERINÆR

I medhold av Lov om tilsyn med næringsmidler med mer har leder for det interkommunale næringsmiddeltilsynet (kommuneveterinær) gitt myndighet direkte på vegne av kommunestyret, i hastesaker § 6, 3. ledd jf § 4 å:

· forby frambud av og beslaglegge varer som ansees som helseskadelige § 6, 1. ledd
· påby hele eller deler av virksomheten stengt dersom næringsmiddelvirksomheten drives på en måte som kan medføre helseskade § 6, 2. ledd.
 

7 REGLEMENT FOR NORD-ODAL KOMMUNESTYRE

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Kommunestyrets velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler i valgloven. Valget gjelder for 4 år.

Medlemstallet i kommunestyret i Nord-Odal er fastsatt til 25.

De unges kommunestyre gis tale og forslagsrett for inntil 2 representanter.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så framt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

§ 3 SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR KOMMUNESTYRET

I henhold til kommunelovens § 39 fastsetter kommunestyret selv ved reglement regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

De regler som gjelder for saksbehandlingen i Nord-Odal kommunestyre følger av dette reglementet.

§ 4 FORBEREDELSE AV SAKER TIL KOMMUNESTYRET

Nord-Odal kommune legger til grunn prinsippet om fullført saksbehandling. Alle saker som forelegges kommunestyret, skal inneholde forslag til vedtak fra det organ som har innstillingsrett.

§ 5 INNSTILLINGSRETT

Følgende organer har innstillingsrett overfor Nord-Odal kommunestyre:

· administrasjonsutvalget
· oppvekstutvalget
· omsorgsutvalget
· næringsutvalget

i saker innenfor utvalgenes ansvarsområder.

· formannskapet i økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker, kultursaker og alle andre saker som ikke faller inn under utvalgenes ansvarsområder.

· kontrollutvalget i saker som framgår av lov og forskrift, eller saker hvor kommunestyret har bedt om det.


§ 6 KOMMUNESTYRETS MØTER

1. Kommunestyret holder sine møter for åpne dører dersom ikke annet framgår av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31.

2. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører dersom møteleder krever det eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

3. Kommunestyret holder møter i henhold til fastsatt møteplan, eller når ordfører eller 1/3 av medlemmene krever det.

4. Møtene kunngjøres på den måte som kommunestyret selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens bestemmelser.

5. I henhold til kommunelovens § 23, nr. 2 skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ er tilfredsstillende utredet.

6. Innkalling og saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer og et avtalt antall varamedlemmer for det enkelte parti, minst 7 dager før møtet.

7. Saker om økonomiplan, årsbudsjett, regnskap med åreberetning og skattevedtak skal sendes ut minst 14 dager før møtet.

8. Samtidig med kunngjøring legges saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, ut til alminnelig gjennomsyn på servicekontoret, bibliotekene og postkontorene.

9. Kommunestyrets møter ledes av ordfører. Ved forfall ledes møtet av varaordfører. Ved forfall fra begge velges setteordfører ved flertallsvalg.

10. Kommunestyrets vedtak fattes i møter. Kommunestyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene dvs. 13, har vært tilstede og avgitt stemme i vedkommende sak.

11. Rådmannen har møte og talerett i kommunestyrets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slik rett. Ordfører og rådmann kan bli enig om at også andre tjenestemenn skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det som formål å lette saksbehandlingen.

§ 7 FORFALL TIL MØTE

1. Har medlemmer forfall til et møte, skal varamedlemmer så vidt mulig innkalles i den nummerorden de er valgt enten fra enkeltpartier eller grupper. Forfall skal meldes til ordfører med angivelse av forfallsgrunn så vidt mulig i god tid.

2. Medlemmer skal melde fra til ordfører på forhånd der det er grunn til å anta at medlemmet vil være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem kan innkalles.

3. Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder medlemmet straks fra om dette til møteleder slik at varamedlem kan innkalles.

4. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i kommunestyret, kan ikke vedkommende fratre før påbegynt sak er ferdigbehandlet eller varamedlem har tiltrådt.

§ 8 TAUSHETSPLIKT

1. Vedtar kommunestyret å behandle en enkelt sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og kommunalt ansatte som er tilstede, så langt ikke annet er bestemt, å bevare taushet om behandlingen og de vedtak som eventuelt gjøres.

2. Taushetsplikten gjelder inntil annet blir bestemt, eller inntil de hensyn som lå til grunn for lukkede dører ikke lenger er tilstede.

§ 9 MØTETS ÅPNING

1. Møtet starter med å registrere møtende medlemmer og å godkjenne eventuelle forfall og innkalte varamedlemmer.

2. Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom det lovmessige antall er tilstede, og de formelle sider ved innkalling og sakliste er godkjent.

3. Fra møtet er satt og til møtets slutt kan ikke noen av kommunestyrets medlemmer forlate salen for et kortere eller lengre tidsrom uten at dette er godkjent av møtelederen.

4. Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet skal melde seg til møtelederen før de kan delta i møtet. Skjer frammøtet etter at en sak er tatt opp til avstemning, må medlemmet vente til neste sak på dagsorden før det kan ta del i forhandlingene.

§ 10 REKKEFØLGEN FOR BEHANDLINGEN AV SAKENE

1. Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noens forfall, eller andre saker relatert til sakliste eller forretningsorden, behandles disse saker først.

2. Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. Kommunestyret kan ved vanlig flertall vedta annen rekkefølge.

3. Forespørsler skal, uten hensyn til nummerorden, behandles etter referatene. Møteleder skal imidlertid ved møtets begynnelse gi orientering om mottatte forespørsler.

4. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming eller at kommunestyret vedtar å utsette behandlingen av den.

5. Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

§ 11 INHABILITET

1. Den som erklæres inhabil i en sak, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

2. Om inhabilitet gjelder forvaltningslovens § 6 og særregler gitt i kommunelovens § 40 nr. 3.

§ 12 MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN

1. Møteleder leser opp sakens betegnelse og redegjør i nødvendig utstrekning for den/de innstillinger som foreligger.

2. Dersom det foreligger tilleggsdokumenter/tilleggsopplysninger i saken, skal det alltid redegjøres for det.

§ 13 ORDSKIFTET

1. Etter at en sak er tatt opp til behandling, får hvert medlem som ønsker det anledning til å be om ordet.

2. Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.

3. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller er det ikke lov til å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Ved gjentatte overtredelser kan forsamlingen vedta at vedkommende skal utestenges for resten av møtet, etter at møtelederen først har gitt advarsel.

4. Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette opp misforståelser fra talerens side.

§ 14 AVSLUTNING AV ORDSKIFTET

Sluttstrek på talerlista foreslås av ordføreren når en sak synes å være ferdig debattert. Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe å tilføye saken, tegne seg på talerlista.


§ 15 FORSLAG

1. Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer, med mindre særlig lovbestemmelse gir andre adgang til å sette fram forslag.

2. Forslag skal være skriftlig og leveres møtelederen. Forslaget skal være underskrevet av forslagsstilleren.

3. Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, ansettelser eller om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes.

4. Møteleder skal referere alle forslag før ordskiftet er avsluttet.

§ 16 AVSTEMNING

1. Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra om at saken tas opp til avstemning. Fra da og til saken er avgjort må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes fram nye forslag. Det er heller ikke i dette tidsrom anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.

2. Bare de medlemmer som er tilstede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. Medlemmene kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og medlemmene plikter å avgi stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel nyttes.

3. Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av avstemningsmåten. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen se til at medlemmene holder seg til avstemningsspørsmålet.

4. Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.

5. Er den innstilling eller forslag det skal stemmes over delt inn i poster eller paragrafer, og det er fremmet avvikende forslag, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt i tilfelle også etter prøveavstemninger over hele innstillingen eller forslaget.

6. Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning.

7. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende.

8. Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers holdes det som flertallsvalg.

10. Ved valg og ansettelser kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.

§ 17 AVSTEMNINGSMÅTEN

Avstemningsmåten iverksettes på en av disse måtene:

1. Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg det.

2. Ved at møteleder oppfordrer medlemmer som er i mot et forslag reiser seg eller rekker opp en hånd. Kontraprøve skal gjennomføres dersom møteleder forlanger det eller ett medlem krever det.

Denne stemmemåten kan også benyttes ved alternativ votering. Som normalregel skal den som vil stemme mot et forslag eller innstilling vise stemmetegn.

3. Ved navneopprop.

Denne avstemningsmåten kan benyttes kun når det skal stemmes ja eller nei. Det fastlegges ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsettes så i alfabetisk rekkefølge.

Navneopprop benyttes når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av kommunestyrets medlemmer.

4. Ved sedler uten underskrift

Denne avstemningsmåten kan kun benyttes ved valg eller tilsetting, og skal brukes ved slike avstemninger dersom ett medlem krever det.


§ 18 FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER

1 Etter at møtet er satt, kan hvert enkelt medlem av kommunestyret rette forespørsler til møtelederen om saker som ikke er ført opp i innkallingen til møtet.

2 Ordføreren er pliktig til å besvare slike forespørsler dersom de er innkommet skriftlig minst 4 dager før møtet.

3 Ordføreren kan selv besvare forespørselen eller la rådmannen, eller andre gjøre det.

4 Forespørslene inndeles i to grupper interpellasjon eller spørsmål. Forespørsler som gjelder prinsipielle saker behandles som interpellasjon, mens forespørsler som gjelder helt konkrete saker behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør i samråd med spørreren om en forespørsel betraktes om interpellasjon eller spørsmål.

5. Interpellasjoner

Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren eller den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet to ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang. Taletiden ved behandling av interpellasjoner bør avgrenses til fem minutter for første innlegg til interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. Ellers bør taletiden settes til maksimum tre minutter for hvert innlegg. Behandling av den enkelte interpellasjon bør ikke overstige 30 minutter.

6. Spørsmål

Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og den som besvarer, ha ett innlegg begrenset oppad til 3 minutter. De kan dessuten ha ordet en gang hver til bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

Forslag som framsettes i forbindelse med forespørsler, blir normalt å oversende formannskapet uten realitetsvotering.

§ 19 MOTTAKELSE AV UTSENDINGER, GRUPPER M.M.

1 Parter som blir direkte berørt av en sak, kan be om å få legge fram sine synspunkter for kommunestyret. Ønske om dette må forelegges ordføreren senest siste virkedag før kommunestyremøtet.

2 Kommunestyret avgjør om utsendingene skal mottas.

3. Blir utsendingene mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert.

4. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør vedkommende tjeneste som leder i dette. Ellers velger utvalget selv sin leder.

5. Etter å ha hørt utsendingene, og i tilfelle tatt i mot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det en sak på innkallingen, gir vedkommende melding om det når denne sak blir behandlet. Ellers gir vedkommende det etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for videre behandling det som er bestemt i § 18 om forslag i forbindelse med forespørsler.

§ 20 PROTOKOLLFØRING

1. Det skal føres protokoll for kommunestyrets møte. Denne føres under ledelse av møtelederen.

2. For hvert møte føres det i protokollen:

· eventuelle protester mot innkalling og sakliste
· møtested og møtetid
· dato og måte for innkalling
· forfall og møtende varamedlemmer
· saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret
· sakens tittel og innstilling til vedtak
· det som er nødvendig for å vise gangen i saken
· for den enkelte sak de forslag som fremmes, bortsett fra de forslag som ikke blir gjenstand for votering
· det som må til for å vise at vedtak er fattet etter rett framgangsmåte for
kommunestyrets vedtak

3 Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i avstemmingen under hver sak.

4 Møtelederen eller kommunestyret der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel skal kun framsettes der det kan påberopes manglende lovlighet eller formelle feil i saksbehandlingen. Protokolltilførsel skal forkastes der den kun fremmer synspunkter eller temaer som det er votert over tidligere i møtet på en lovlig måte.

5 Protokollen gjøres ferdig i møtet, og utsendes samtlige medlemmer og varamedlemmer. Protokollen leses opp dersom dette er ønskelig, og godkjennes deretter av kommunestyret. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer.

6 Oppbevaring av kommunestyrets protokoll m.v. utføres av administrasjonen i samsvar med kommunelovens § 39, nr. 2.

§ 21 LOVLIGHETSKONTROLL

1. Tre eller flere av kommunestyrets medlemmer kan i medhold av kommunelovens § 59 sammen bringe avgjørelser fattet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til lovlighetskontroll.

2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har fattet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette organ opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til Kommunaldepartementet.

3. Frist for å kreve lovlighetskontroll er 3 uker, jfr. forskrift gitt av Kommunaldepartementet 13. januar 1993.

§ 22 KLAGEBEHANDLING OG ANMODNING OM NY BEHANDLING

1. Parter i en sak skal samtidig med melding om vedtaket informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser og frister som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov, særlover og kommunestyrets vedtatte reglement for klagebehandling i Nord-Odal kommune.

2. Organer med innstillingsrett i h.h.t. reglementets § 5, kan når det gjelder saker som disse har forberedt direkte, avslå anmodning om å ta opp til ny behandling sak som er lovlig avgjort av kommunestyret.

 

§ 23 SEKRETARIATETS OPPGAVER

1. Rådmannen utfører sekretariatfunksjon for kommunestyret.

2. Rådmannen har ansvaret for kommunestyrets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte og protokollutskrifter.

§ 24 GYLDIGHET/ENDRING

1. Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

2. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.

 

8 REGLEMENT FOR NORD-ODAL FORMANNSKAP

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.

Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer ved forholdsvalg.

Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

1. Formannskapet er opprettet i medhold av kommunelovens § 8, nr. 1 og 2.

2. Formannskapet behandler i h.h.t. kommunelovens § 8, nr. 3 forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

3. I tillegg skal formannskapet behandle forslag til alle overordnede planer, herunder også de plansaker som etter plan og bygningslovens § 91 særskilt nemnd for plansaker skal behandle. Formannskapet skal også ivareta kommunens plan og utviklingsoppgaver av samfunnsmessig art. Unntatt er de oppgaver som i h.h.t. lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.

4. Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre i h.h.t. valglovens § 15. Ordfører og varaordfører er henholdsvis valgstyrets leder og nestleder.

5. Formannskapet har dessuten utvidet myndighet i hastesaker i medhold av kommunelovens § 13, nr. 1.

6. Formannskapet behandler øvrige saker som ikke er tillagt andre utvalg å avgjøre.

7. Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.

8. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Nord-Odal kommune.

9. Kommunestyret fastlegger og oppnevner eventuelle faste utvalg som skal ligge under formannskapet. Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hocutvalg) og fastlegge mandat for disse.

10. Formannskapet er tillagt oppgaver innenfor kultursektoren.

11. Formannskapet utgjør kommunens særskilte klagenemnd i medhold av forvaltningslovens § 28, jf. reglement om klagebehandling i Nord-Odal kommune.

12. Formannskapet med 2 tiltredende medlemmer valgt av og blant de ansatte utgjør det partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) i medhold av kommunelovens § 25.

§ 3 SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift, reglement eller gjennom vedtak fattet i kommunestyret, herunder:

1. budsjettansvar i samsvar med myndighet gitt i kommunens økonomireglement

2. saker som følger av kommunens Delegasjonsreglement. Den sedvane som utvikles gjennom bruk av Delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker formannskapet kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor formannskapets område som kan avgjøres av administrasjonen.

3. utvidet myndighet i hastesaker i medhold av kommunelovens § 13, nr. 1.

4. myndighet som valgstyre i henhold til valgloven.

5. skattesaker, jfr. økonomireglementet

6. kultur, informasjon og fritidstilbud

7. særskilt klagenemnd i medhold av forvaltningslovens § 28

§ 4 SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR UTTALERETT

Formannskapet har uttalerett i følgende saker:

1. opprettelse av faste underutvalg under formannskapet med hjemmel i kommuneloven

2. alle saker som har prinsipiell betydning innenfor kommunens plan og økonomiforvaltning.

3. endringer i formannskapets reglement.

§ 5 INNSTILLINGSRETT

Rådmannen innstiller i saker som skal framlegges for formannskapet.


§ 6 FORMANNSKAPETS MØTER

1. Formannskapet holder sine møter for åpne dører dersom ikke annet framgår av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31.

2. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører dersom møteleder krever det eller formannskapet vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

3. Formannskapet holder møter i henhold til fastsatt møteplan, eller når ordfører eller når 1/3 av medlemmene krever det.

4. Møtene kunngjøres på den måte som formannskapet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens bestemmelser.

5. I henhold til kommunelovens § 23, nr. 2 skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ er tilfredsstillende utredet.

6. Innkalling og saksdokumenter sendes formannskapets medlemmer og et avtalt antall varamedlemmer for det enkelte parti, minst 7 dager før møtet.

7. Saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak skal sendes ut minst 14 dager før møtet.

8. Samtidig med kunngjøring legges saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, ut til alminnelig gjennomsyn på servicekontoret, bibliotekene og postkontorene.

9. Formannskapets møter ledes av ordfører. Ved forfall ledes møtet av varaordfører. Ved forfall fra begge velges setteordfører ved flertallsvalg.

10. Formannskapets vedtak fattes normalt i møter. Formannskapet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene dvs. 4, har vært tilstede og avgitt stemme i vedkommende sak.

11. Rådmannen har møte og talerett i formannskapets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slik rett. Ordfører og rådmann kan bli enig om at også andre tjenestemenn skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det som formål å lette saksbehandlingen.

§ 7 PROTOKOLLFØRING

1. Det skal føres protokoll for formannskapets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen.

2. For hvert møte føres det i protokollen:

a. eventuelle protester mot innkalling og sakliste
b. møtested og møtetid
c. dato og måte for innkalling
d. forfall og møtende varamedlemmer
e. saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret
f. sakens tittel og innstilling til vedtak
g. det som er nødvendig for å vise gangen i saken
for den enkelte sak de forslag som fremmes, bortsett fra de forslag som ikke blir gjenstand for votering
h. det som må til for å vise at vedtak er fattet etter rett framgangsmåte for
formannskapets vedtak

3. Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i avstemningen under hver sak.

4. Møtelederen eller formannskapet der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel skal kun framsettes der det kan påberopes manglende lovlighet eller formelle feil i saksbehandlingen. Protokolltilførsel skal forkastes der den kun fremmer synspunkter eller temaer som det er votert over tidligere i møtet på en lovlig måte.

5. Protokollen gjøres ferdig i møtet, og utsendes samtlige medlemmer og varamedlemmer. Protokollen leses opp dersom dette er ønskelig, og godkjennes deretter av formannskapet. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer.

6. Oppbevaring av formannskapets protokoll m.v. utføres av administrasjonen i samsvar med kommunelovens § 39, nr. 2.


§ 8 KLAGEBEHANDLING

Parter i en sak skal samtidig med melding om vedtaket informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser og frister som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov, særlover og kommunestyrets vedtatte reglement for klagebehandling i Nord-Odal kommune.
 

§ 9 SEKRETARIATETS OPPGAVER

1. Rådmannen utfører sekretariatfunksjon for formannskapet.

2. Rådmannen har ansvaret for formannskapets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte og protokollutskrifter.


§ 10 ANDRE BESTEMMELSER

For øvrig gjelder kommunestyrets reglement for saksbehandlingen så langt det passer.

§ 11 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
 


9 SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR UTVALGENE

Dette reglement er et generelt saksbehandlingsreglement som gjelder for alle utvalg/styrer/råd så langt ikke annet framgår av lov eller forskrift eller vedtak fattet av kommunestyret.

Utvalgene skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Nord-Odal kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av utvalgsgrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.


§ 1 SAKER DER UTVALGENE HAR UTTALERETT

Utvalgene har uttalerett i følgende saker:

a) opprettelse av faste underutvalg med hjemmel i kommuneloven

b) viktige plansaker

c) saker som har eller kan ha betydning for sektoren

§ 2 INNSTILLINGSRETT

Rådmannen innstiller i saker som skal framlegges for utvalgene. I medhold av brannvernlovens § 10 skal brannsjefens faglige vurderinger følge saken fram til vedtak.


§ 3 UTVALGETS MØTER

1. Utvalgene holder sine møter for åpne dører dersom ikke annet framgår av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31.

2. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører dersom møteleder krever det eller utvalget vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

3. Utvalgene holder møter i henhold til fastsatt møteplan, eller når leder eller når 1/3 av medlemmene krever det.

4. Møtene kunngjøres på den måte som utvalgene selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens bestemmelser.

5. I henhold til kommunelovens § 23, nr. 2 skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organ er tilfredsstillende utredet.

6. Innkalling og saksdokumenter sendes utvalgenes medlemmer og et avtalt antall varamedlemmer for det enkelte parti, minst 7 dager før møtet.

7. Saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak skal sendes ut minst 14 dager før møtet.

8. Samtidig med kunngjøring legges saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, ut til alminnelig gjennomsyn på servicekontoret, bibliotekene og postkontorene.

9. Utvalgenes møter ledes av utvalgets leder. Ved forfall ledes møtet av nestleder. Ved forfall fra begge velges settemøteleder ved flertallsvalg.

10. Utvalgenes vedtak fattes i møter. Utvalgene er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene dvs. 5, har vært tilstede og avgitt stemme i vedkommende sak.

11. Ordfører og rådmann har møte og talerett i utvalgenes møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slik rett. Leder og rådmann kan bli enig om at også andre tjenestemenn skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det som formål å lette saksbehandlingen.

§ 4 PROTOKOLLFØRING

1. Det skal føres protokoll for utvalgenes møter. Denne føres under ledelse av møtelederen.

2. For hvert møte føres det i protokollen:

a. eventuelle protester mot innkalling og sakliste
b. møtested og møtetid
c. dato og måte for innkalling
d. forfall og møtende varamedlemmer
e. saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret
f. sakens tittel og innstilling til vedtak
g. det som er nødvendig for å vise gangen i saken
h. for den enkelte sak de forslag som fremmes, bortsett fra de forslag som ikke blir gjenstand for votering
i. det som må til for å vise at vedtak er fattet etter rett framgangsmåte for
j. utvalgets vedtak

3. Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i avstemningen under hver sak.

4. Møtelederen eller utvalget der protest blir reist mot møtelederens bestemmelse avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel skal kun framsettes der det kan påberopes manglende lovlighet eller formelle feil i saksbehandlingen. Protokolltilførsel skal forkastes der den kun fremmer synspunkter eller temaer som det er votert over tidligere i møtet på en lovlig måte.

5. Protokollen gjøres ferdig i møtet, og utsendes samtlige medlemmer og varamedlemmer. Protokollen leses opp dersom dette er ønskelig, og godkjennes deretter av utvalget. Godkjent protokoll skal underskrives av møtelederen og minst 2 andre medlemmer.

6. Oppbevaring av utvalgenes protokoller m.v. utføres av administrasjonen i samsvar med kommunelovens § 39, nr. 2.


§ 5 KLAGEBEHANDLING

Parter i en sak skal samtidig med melding om vedtaket informeres om sine muligheter/rettigheter til å påklage et vedtak. Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser og frister som ligger nedfelt i forvaltningslov, kommunelov, særlover og kommunestyrets vedtatte reglement for klagebehandling i Nord-Odal kommune.


§ 6 SEKRETARIATETS OPPGAVER

1. Rådmannen utfører sekretariatfunksjon for utvalgene.

2. Rådmannen har ansvaret for utvalgenes sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte og protokollutskrifter.

§ 7 ANDRE BESTEMMELSER

For øvrig gjelder kommunestyrets reglement for saksbehandlingen så langt det passer.

§ 8 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.

 
10 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Administrasjonsutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens § 25 og hovedavtalen og skal bestå av:

7 medlemmer med varamedlemmer (formannskapets medlemmer)
2 medlemmer med personlige varamedlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne i samsvar med kommuneloven og hovedavtalen

I tilsettingssaker for undervisningspersonale hvor tilsettingen er hevet av den tillitsvalgte i tilsettingsutvalget, opprettes eget administrasjonsutvalg. Utvalget består av formannskapets medlemmer og 2 arbeidstakerrepresentanter fra lærerorganisasjonene (jf. Delegasjonsreglementets § 3.5 og administrasjonsutvalgets reglement § 6.2).

Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Unntatt er de saker en gjennom lokal avtale er enige om å håndtere på annen måte.

Administrasjonsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig personalpolitikk og personaladministrasjon i Nord-Odal kommune.

Kommunestyret fastlegger hvilke faste utvalg som skal ligge under administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget kan selv, i saker som ligger innenfor dets arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hocutvalg) og fastlegge mandatet for disse.

Arbeidsoppgaver i henhold til kommunelovens § 25, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og myndighet gitt av kommunestyret gjennom egne vedtak og reglement.

Behandle prinsippsaker som angår likestillingsspørsmål innenfor kommunens samlede virksomhet.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret, herunder:

forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

vedta detaljerte årsbudsjett innenfor kommunestyrets fastlagte rammer og foreta budsjettjusteringer i henhold til kommunens økonomireglement.

delegert myndighet i medhold av personalpolitiske retningslinjer

saker som følger av kommunens delegasjonsreglement, samt godkjenne retningslinjer for delegasjon av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen. Den sedvane som utvikles gjennom bruk av Delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av rådmannen.

utviklingssaker, begrenset til rene fag/utvalgsrelaterte områder.

fatte vedtak i personalsaker av prinsipiell art

gi eventuelle retningslinjer for utøvelse av den delegerte myndighet i personalsaker, av ikke prinsipiell art, som er lagt til rådmannens myndighetsområde.

I administrative tilsettingssaker kan tillitsvalgte heve saken til administrasjonsutvalget.

Vedta opplæringsplaner og andre planer for personalutvikling.

§ 4 SAKER DER UTVALGET HAR UTTALERETT

Utvalget har uttalerett i følgende saker:

a) oppretting og inndraging av stillinger medtatt i økonomiplan og budsjett

b) tilsettingssaker, der tilsettingsmyndighet er kommunestyret, samt reglement/funksjonsbeskrivelser som omhandler disse stillinger

c) oppsigelser av arbeidstakere

d) opprettelse av faste underutvalg innenfor administrasjonsutvalgets arbeidsområde

e) prinsipielle saker vedr. personal og organisasjonsutvikling, herunder organisasjons og bemanningsplaner

f) arbeidspolitiske og lønnspolitiske retningslinjer

g) delegasjonsbestemmelser innenfor personalområdet

h) andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget

Avgi uttalelse overfor formannskapet i saker som berører organisasjonen og/eller de ansatte i tilknytning til økonomiplan og årsbudsjett.


§ 5 INNSTILLINGSRETT

Rådmannen innstiller i saker som skal framlegges for utvalget.

 

§ 6 MINDRETALLSANKE

1. I saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall anke vedtaket inn for formannskapet.

2. I administrative tilsettingssaker kan tillitsvalgte heve saken til administrasjonsutvalget.

3. Ordfører og rådmann kan også anke vedtaket.

4. Anken må fremmes før møtets slutt og protokolleres.


§ 7 ARBEIDSTAKERREPRESENTANTENES KOMPETANSE OG HABILITET

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte.

De ansattes representanter kan imidlertid ikke velges til eller delta i forberedelser i saker som omhandler forhandlinger.


§ 8 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
 


11 REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 23 og hovedavtalen og skal bestå av:

4 medlemmer med personlige varamedlemmer fra arbeidsgiversiden
4 medlemmer med personlige varamedlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne i henhold til hovedavtalens § 142

Utvalgets medlemmer velges for 2 år.

Hovedverneombudet skal være ett av arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalget.

Bedriftslegen er fast medlem i utvalget, uten stemmerett.

Lederen og nestlederen velges av utvalget, vekselvis for 2 år blant arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften. Utvalget skal delta i planleggingen av verne og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Utvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett i følgende saker:

a) internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

b) intern informasjon

c) velferdstiltak/fordeling av velferdsmidler

d) rehabilitering av alkohol og narkotikamisbrukere (AKAN)

e) intern attføring av arbeidstakere

f) utarbeide opplærings og utviklingsplaner

g) utarbeide retningslinjer for introduksjon av nyansatte

§ 4 SAKER DER UTVALGET HAR UTTALERETT

Utvalget har uttalerett i følgende saker:

a) endring i bemanning og/eller organisering av virksomheten, både kortsiktige og langsiktige planer

b) års og langtidsbudsjetter, samt andre langtidsplaner som har betydning innen området

c) oppføring av bygning eller omdisponering av lokaler

d) ved innføring eller vesentlig endring av datasystemer

e) avsetning av midler til opplæring på års og langtidsbudsjett

f) helse og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

§ 5 INNSTILLINGSRETT

Personalkonsulenten fremmer forslag i saker som skal framlegges for utvalget.

§ 6 MINDRETALLSANKE

Det er ingen ankeadgang.

§ 7 UTVALGETS MØTER

1. Arbeidsmiljøutvalget holder sine møter for lukkede dører..

2. Utvalget fastsetter selv når det skal holdes møter. Møtene medtas på kommunens møteplan.

3. Innkalling og saksdokumenter sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmene minst 5 dager før møtet.

4. Utvalgets møter ledes av utvalgets leder. Ved forfall ledes møtet av nestleder. Ved forfall fra begge velges settemøteleder ved flertallsvalg.

5. Utvalgets vedtak fattes i møter. Utvalget er vedtaksført når minst 5 medlemmer er tilstede og avgitt stemme i vedkommende sak.


§ 8 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.


12 REGLEMENT FOR OPPVEKSTUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Oppvekstutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret hvorav 5 representanter valgt blant kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret og blant kommunestyrets medlemmer i utvalget.

Leder og nestleder velges av kommunestyret.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

a) Oppvekstutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

b) Utvalget har som arbeidsområde de saker som omfattes av opplæringsloven voksenopplæringsloven, barnehageloven, barnevernsloven, helsestasjonsspørsmål, fritidsklubbvirksomhet. Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.

c) Utvalget skal fungere som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret og har i denne forbindelse direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

d) Utvalget avgir uttalelse under arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan overfor formannskapet etter nærmere opplegg fastlagt av formannskapet.

e) Kommunestyret fastsetter hvilke faste utvalg som skal ligge under oppvekstutvalget. Utvalget kan selv, i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hocutvalg) og fastlegge mandat for disse.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret, herunder:

a) forvalte bevilgede midler til undervisningsformål, barnehageformål, helsestasjon, barnevern og fritidsklubb innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

b) vedta detaljerte årsbudsjett innenfor kommunestyrets fastlagte rammer og foreta budsjettjusteringer i henhold til kommunens økonomireglement.

c) drifts og forvaltningssaker som følger av kommunens delegasjonsreglement. Den sedvane som utvikles gjennom bruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen.

d) utviklingssaker, begrenset til rene fag/utvalgsrelaterte områder.


§ 4 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
 


13 REGLEMENT FOR OMSORGSUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Omsorgsutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret hvorav 5 representanter valgt blant kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyrets blant kommunestyrets medlemmer i utvalget.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

a) Omsorgsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

b) Utvalget har ansvar for tjenester som gis etter Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenester i kommunene.

c) Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.

d) Utvalget skal fungere som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret og har i denne forbindelse direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

e) Utvalget avgir uttalelse under arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan overfor formannskapet etter nærmere opplegg fastlagt av formannskapet.

f) Kommunestyret fastsetter hvilke faste utvalg som skal ligge under omsorgsutvalget. Utvalget kan selv, i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hocutvalg) og fastlegge mandat for disse.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret, herunder:

a) Forvalte bevilgede midler til de saker som omfattes av Lov om sosiale tjenester, Lov om helsetjenesten i kommunene..

b) vedta utfyllende retningslinjer for klientsaker, herunder veiledende satser for livsopphold (normerte ytelser).

c) vedta detaljerte årsbudsjett innenfor kommunestyrets fastlagte rammer og foreta budsjettjusteringer i henhold til kommunens økonomireglement.

d) drifts og forvaltningssaker som følger av kommunens delegasjonsreglement. Den sedvane som utvikles gjennom bruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen.

e) utviklingssaker, begrenset til rene fag/utvalgsrelaterte områder.


§ 4 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.

14 REGLEMENT FOR NÆRINGSUTVALGET

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Næringsutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret hvorav 5 representanter valgt blant kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret og blant kommunestyrets medlemmer i utvalget.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

a) Næringsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

b) Næringsutvalget er brannstyre i medhold av Lov om brannvern av 5. juni 1987 nr. 26.

c) Næringsutvalgets område omfatter miljø, landbruk, kommunalteknikk og naturforvaltning, samt drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.

d) Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.

e) Utvalget skal fungere som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret og har i denne forbindelse direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

f) Utvalget avgir uttalelse under arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan overfor formannskapet etter nærmere opplegg fastlagt av formannskapet.

g) Kommunestyret fastsetter hvilke faste utvalg som skal ligge under næringsutvalget. Utvalget kan selv, i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper (ad hocutvalg) og fastlegge mandat for disse.

§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Utvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret innen det arbeidsområdet omfatter.

Forvalte bevilgede midler til de saker som omfattes av utvalgets arbeidsområde samt:

a) vedta detaljerte årsbudsjett innenfor kommunestyrets fastlagte rammer og foreta budsjettjusteringer i henhold til kommunens økonomireglement.

b) drifts og forvaltningssaker som følger av kommunens delegasjonsreglement. Den sedvane som utvikles gjennom bruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen.


c) kommunestyrets myndighet etter

· §§ 37 OG 51 I Lov om forurensing
· § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
· § 23 i Lov om laksefiske og innlandsfisk
· §§ 113, 114, 115, 116a, 116b, i Plan og bygningsloven

d) utviklingssaker, begrenset til rene fag/utvalgsrelaterte områder

 

§ 4 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
 


15 REGLEMENT FOR FAGRÅD FOR VILT

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Fagråd for vilt består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret hvorav minst 1 medlem valgt blant næringsutvalgets medlemmer.

Leder og nestleder velges av kommunestyret.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

a) Fagråd for vilt er opprettet i medhold av kommunelovens § 10.

b) Utvalget har som arbeidsområde de saker som omfattes av viltforvaltningen inkludert rovdyrspørsmål.

c) Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.

d) Utvalget skal fungere som forberedende organ for saker som skal avgjøres av næringsutvalget og har i denne forbindelse direkte innstillingsrett overfor utvalget.


§ 3 SAKER HVOR UTVALGET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

Fagrådet for vilt har avgjørelsesmyndighet etter viltloven med tilhørende forskrifter i den grad disse ikke er lagt til kommunestyre, eller andre i henhold til delegasjonsreglementet. Fagrådet avgir uttalelse på vegne av kommunen vedrørende endringer i viltloven og forskrifter utarbeidet i medhold av loven.

For øvrig skal Fagrådet for vilt:

a) vedta detaljerte årsbudsjett innenfor kommunestyrets fastlagte rammer og foreta budsjettjusteringer i henhold til kommunens økonomireglement.

b) behandle drifts og forvaltningssaker som følger av kommunens delegasjonsreglement. Den sedvane som utvikles gjenom bruk av delegasjonsreglementet, avgjør hvilke saker utvalget kan avgjøre selv og hvilke saker innenfor utvalgets område som kan avgjøres av administrasjonen.§ 4 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dag. Samtidig oppheves tidligere reglement.

Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.

16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I SAKSDOKUMENTER I NORD-ODAL KOMMUNE I MEDHOLD AV KOMMUNELOVENS § 40 NR. 5

§ 1 KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTES ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som følger av reglene nedenfor.

Formannskapet, faste utvalg, og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organer kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak.

§ 2 VEDTAK OM INNSYN

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ.

Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for sin bruk i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 v medlemmene stemmer for det.


§ 3 TIDSPUNKT FOR RETT TIL INNSYN

Retten til innsyn inntrer når saken er framlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksframstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen.

For saker som avgjøres av administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet.

§ 4 SÆRREGLER FOR INNSYN I TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER M.M.

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandlingen av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningslovens § 13 b nr. 2 og 4.

Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer undertegner taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 31, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet.

§ 5 FRAMGANGSMÅTE VED KRAV OM INNSYN FORHOLDET TIL ADMINISTRASJONEN

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenesteveg. Dette innebærer at alle henvendelser skjer til rådmannen.

Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.

§ 6 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato.

Endringer i dette reglement foretas av kommunestyret.


17 REGLEMENT OM KLAGEBEHANDLING I NORD-ODAL KOMMUNE


§ 1 KLAGENEMND

Formannskapet oppnevnes som klagenemnd i Nord-Odal. Dersom formannskapet treffer enkeltvedtak som blir påklaget, må klagene avgjøres av kommunestyret. Når kommunestyret selv treffer vedtak som førsteinstans, skal førsteinstansen sende klagen til statlig organ for avgjørelse.

§ 2 SAKSOMRÅDE

De ulike klageordningene som er etablert etter særlovgivningen opprettholdes uendret.

Klagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28, der det ikke tidligere var klageadgang.

Klageretten omfatter ikke generelle vedtak eller forskrifter, som avgiftsregulativ o.l.


§ 3 PLIKT TIL Å BEGRUNNE ENKELTVEDTAK

Alle kommunale enkeltvedtak skal begrunnes i vedtaket.

§ 4 SAKSGANG

1. Forvaltningslovens regler i kap. VI gjelder også ved behandling av klagesaker i kommuner. Tilsvarende gjelder reglene om klageinstansens kompetanse (§ 34). Det er imidlertid innført en særregel i § 35 nytt fjerde ledd som medfører at klageorganet i disse sakene ikke kan omgjøre vedtak uten at de er påklaget.

2. Klager skal fremsettes for (dvs. sendes/leveres) det organ som har truffet vedtaket i det enkelte tilfelle. Vedtaksorganet skal vurdere klagen og ta stilling til om den vil opprettholde vedtaket, jf. forvaltningslovens § 33. Vedtaket kan endres eller oppheves av vedtaksorganet, men bare til gunst for klager. Dersom vedtaket endres delvis til gunst for klager, foreligger det etter forvaltningsloven et nytt enkeltvedtak, som i tilfelle kan påklages av parten dersom vedkommende fortsatt ikke er tilfreds.

3. Når et vedtak er truffet av rådmannen, etter delegasjon fra et folkevalgt organ, skal klager alltid forelegges vedkommende folkevalgte organ før behandling i klagenemnda. Tilsvarende behandlingsmåte vil gjelde når myndighet er delegert fra politisk nivå til rådmannen som har "videredelegert" internt, slik kommunelovens delegasjonssystem forutsetter. Etter forvaltningslovens regler vil da vedkommende utvalg, eventuelt rådmannen være "underinstans" etter forvaltningslovens § 33 og ha de fullmaktene som der er beskrevet.

4. I klagesaker der det påklagde vedtaket er fattet av formannskapet, skal uhildet instans forberede (tilrettelegge) saken for kommunestyret. I klagesaker der det påklagde vedtaket er fattet av kommunestyret, skal kommunens advokat forberede (tilrettelegge) saken for statlig klageinstans.


§ 5 OM SAKSBEHANDLINGEN

Forvaltningslovens § 34 fastsetter at klageinstansen kan overprøve alle sider av et vedtak som er påklaget, dvs. både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider av vedtaket og skjønnet. Etter forvaltningslovens § 24 andre ledd skal vedtak i klagesaker alltid grunngis samtidig med at klage avgjørelsen treffes.

§ 6 HABILITETSREGLER

Habilitetsreglene i kommunelovens § 40 nr. 3 c) særlige regler om habilitet ved intern klagebehandling, gjelder i tillegg til habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 og øvrige habilitetsregler i kommunelovens § 40. Etter kommunelovens § 40 nr. 3 b) vil kommunalt ansatt som har deltatt ved forberedelsen av en sak, alltid være inhabil til å delta som folkevalgt når vedkommende sak kommer til politisk behandling. Habilitetsregelen i kommunelovens § 40 nr. 3 c) innebærer at ansatte og folkevalgte som var med på å forberede eller treffe det påklagede vedtaket heller ikke skal delta ved saksforberedelse eller behandling av saken i klageinstansen. Dessuten vil en ansatt som er direkte underordnet en ansatt som er inhabil, være inhabil til å delta både som tjenestemann i saksforberedelse for klageinstansen og som valgt medlem av klageinstansen.

Habilitetsreglene gjelder saksforberedelsen og behandlingen av saken i klageinstansen. Reglene kommer altså ikke til anveNdelse ved underinstansenS behandling av klagesaker.

§ 7 GYLDIGHET/ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 15.03.2001 og trer i kraft fra samme dato.

Endringer i dette reglement foretas av kommunestyret.
 

18 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR RÅDMANNEN I NORD-ODAL KOMMUNE

§ 1 TILSETTING

Rådmannen i Nord-Odal kommune tilsettes av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 22, nr. 2.

Det inngås lederkontrakt mellom ordfører og rådmann som har til formål å klargjøre ytterligere ansvars og myndighetsområde, oppgaver, ressurstilgang, resultatkrav og resultatoppnåelse, krav til lederadferd m.v.

§ 2 RÅDMANNENS FUNKSJON

2.1 Bestemmelser avledet av kommuneloven

2.1.1 Være øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter (KL. § 23, nr. 1).

2.1.2 Påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (KL. § 23, nr. 2).

2.1.3 Bistå formannskapet med utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, og sørge for praktisk tilrettelegging og oppfølging. Det forutsettes at det legges fram fullstendige forslag.

2.1.4 Fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning (KL. § 23, nr. 4). Fullmakten avgrenses mot eventuell fullmakt til ordfører etter KL. § 9, nr. 5 og i h.h.t. vedtatt delegasjonsreglement.

2.1.5 Fullmakt til å treffe avgjørelser i personalsaker innenfor rammen av kommunestyrets fullmakt, avtaleverk og de årlige driftsbudsjetter (KL. § 24, nr. 1).

2.1.6 Gi melding til kommunestyret om vesentlige endringer i budsjettåret i forhold til oppførte utgifter eller inntekter (KL. § 47, nr. 1).

2.1.7 Påse at det skjer aktiv informasjon om kommunens virksomhet, og at forvaltningen tilrettelegges best mulig for offentlig innsyn (KL. § 4).

2.1.8 Lede og samordne administrasjonens arbeid med kommuneplan og annen planleggingsvirksomhet (herunder nærings og organisasjonsutvikling), dersom slik planlegging ikke gjennom særskilte bestemmelser er tillagt andre (KL. § 5).

2.1.9 Påse at kommunens skatteinnkrevingsfunksjoner er forsvarlig ivaretatt, jf instruks for skatteoppkrevere § 21 nr. 1.

2.1.10 Være medlem av departemental tilsynsnemnd som opprettes ved eventuell bestemmelse om betalingsinnstilling (KL. § 56, nr. 4) og sørge for utarbeidelse av ny økonomiplan/nytt årsbudsjett til behandling i nemnda (KL. § 58).

2.2 Tilleggsbestemmelser

2.2.1 Påse at alle saker som legges fram til politisk behandling har forslag til vedtak, samt at saksutredningen om mulig inneholder alternative vedtaksmuligheter og miljømessige og økonomiske konsekvenser.

2.2.2 Påse at politiske organer har til rådighet de sekretariatsfunksjoner som møtevirksomhet og annen kommunalpolitisk virksomhet tilsier.

2.2.3 Påse at det skjer en systematisk oppfølging av gjeldende krav vedr. helse, miljø og sikkerhet i h.h.t. forskrift om Internkontroll av 23.03.1991 og kommunens eget internkontrollopplegg.

2.2.4 Påse at kommunens forvaltningsmessige internkontroll er betryggende ivaretatt i h.h.t. kommunelovens bestemmelser og kommunale budsjett og regnskapsforskrifter.

2.2.5 Påse at det sivile beredskapsarbeid i kommunen blir hensiktsmessig samordnet, at beredskapsarbeid blir ivaretatt ved planlegging, at beredskapsplaner holdes à jour og at planlagte forberedelser i fred blir gjennomført, jfr. reglement for kommunens beredskapsarbeid.

2.2.6 Påse at kommunens bygninger og anlegg, driftsmidler og tekniske driftsrutiner vedlikeholdes og utvikles med sikte på mest mulig rasjonell og effektiv drift.

2.2.7 Påse at kommunestyret v/ ordfører får løpende tilbakemelding om bruk av gitte fullmakter.

2.2.8 Påse at den enkelte særlov forvaltes og praktiseres på en forsvarlig måte innen de rammer som er gitt.

2.2.9 Foreta resultatrapportering i forhold til budsjett og politisk satte målsettinger. Rapporteringen skal skje gjennom kvartals og årsrapporter.

2.2.10 Sørge for egenutvikling og personlig kompetansesikring for å ivareta stillingens ansvar og gjøremål.

2.2.11 Påse at virksomheten er organisert og bemannet på en slik måte at lederstillinger har tilstrekkelig frihet til egenutvikling og lederutøvelse.

2.2.12 Påse at serviceholdning og kvalitetssikring vektlegges i all virksomhet både innad og utad.


§ 3 SAMSPILL MED FOLKEVALGTE

Rådmannen skal på en åpen og positiv måte medvirke til nødvendig samråd med ordføreren, samt bidra til å styrke samarbeidet og utvikle tilfredsstillende samspillrutiner mellom folkevalgte organer og administrasjonen.

Rådmannen pålegges til enhver tid å holde ordføreren orientert om viktige saker administrasjonen arbeider med og andre forhold av interesse.

Rådmannen skal påse at fastlagte samspillrutiner og tidsfrister holdes.


§ 4 DELTAKELSE I MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER

Rådmannen bestemmer selv hvilken tjenestemann/kvinne som representerer rådmannen i de organer/fora/sammenhenger han/hun skal delta. Rådmannen pålegges fortrinnsvis selv å delta under kommunestyrets og formannskapets møter.

§ 5 INNSTILLINGSMYNDIGHET

Rådmannen har innstillingsmyndighet i alle saker som skal behandles i politiske organer, med unntak av innstilling i saker til kommunestyret og kontrollutvalget.

For de saker som gjelder økonomiplan og årsbudsjett og skattevedtak foretas innstilling som vedtatt i eget reglement.

§ 6 ANVISNINGSMYNDIGHET

Rådmannen har anvisningsmyndighet innenfor hele kommunebudsjettet.

Der rådmannen er inhabil, bl.a. ved utbetalinger til seg selv, anviser ordføreren.

Anvisningsmyndigheten kan videredelegeres av rådmannen til tjenestemenn/kvinner innen administrasjonen under rådmannens ansvar.


§ 7 DELEGERT AVGJØRELSESMYNDIGHET

Rådmannen har myndighet til å treffe avgjørelser i tråd med de delegasjonsvedtak som er fattet av kommunestyret eller i saker som er delegert fra politiske organer for øvrig.

Kommunens delegasjonsreglement skal alltid legges til grunn for utøvelse av den delegerte myndighet, herunder anses spesielt viktig å følge den prosedyre som er fastlagt for å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning.


§ 8 GYLDIGHET OG ENDRING AV DENNE FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rådmannen plikter å rette seg etter den til enhver tid gjeldende funksjonsbeskrivelse.

Denne funksjonsbeskrivelse er vedtatt av Nord-Odal kommunestyre i møte 15.03.2001 og har gyldighet fra samme dag.

Kommunestyret kan når som helst vedta endringer i denne funksjonsbeskrivelse. Endringsvedtak fattes etter at rådmannen er gitt anledning til å uttale seg.Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett