Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Administrativ organisering / Sentraladministrasjonen / NAV

NAV Nord-Odal

 

Besøksadresse: Administrasjonshuset, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

Åpningstider mottak NAV: Kl. 09:00 – 14:30 (onsdager stengt)

E-postadresse: nav.kontaktsenter.hedmark@nav.no og nav.nord-odal@nav.no

Telefon:   55 55 33 33              

Telefaks: 62 97 81 01

Telefon (pensjon): 55 55 33 34

NAV-leder: Soroush Golchin

 

NAV

NAV-kontoret ble etablert i Nord-Odal i 2007. Dette innebar en sammenslåing av de kommunale sosialtjenestene og de statlige tjenestene innfor trygd og arbeid. Kontoret veileder deg på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tar imot krav om ytelser, samt følger opp det som trenger ekstra bistand for å komme i eller beholde arbeid eller aktivitet.

 

NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester på en måte som gjør at en opplever kontoret som èn tjenesteleverandør. Arbeidsrettede tiltak som praksis, kurs, utdanning, avklaring av arbeidsevne er blant virkemidlene som begge sider i partnerskapet benytter i oppfølgingen. Vedrørende direkte spørsmål rettet mot alderspensjon anbefales å kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon telefon 55 55 33 34. Her får du spesialisert veiledning om pensjon. NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 08:00 – 15:30. Kontaktsenteret svarer på spørsmål om hele bredden av pensjonsytelser, med unntak av uførepensjon. For en nærmere beskrivelse av NAV sine tjenester se på www.nav.no/. Nedenfor står kort beskrevet de tjenestene som partnerskapet i Nord-Odal har valgt å legge inn i NAV-kontoret.

 

Opplysning, råd og veiledning

Kommunen ved NAV skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv, gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør deg.

 

Økonomisk sosialhjelp

Sosialhjelp ytes av kommunen der du bor eller oppholder deg. Økonomisk sosialhjelp kan innvilges etter en behovsvurdering når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg. Før NAV kan avgjøre om du har rett på økonomisk sosialhjelp, må din økonomiske situasjon dokumenteres og alle inntekter legges til grunn. Når sosialhjelp skal vurderes, vil NAV i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har til eventuelt å skaffe deg inntekt. For mer informasjon og søknadskjema kan du ta kontakt med NAV sitt mottak i administrasjonshuset eller per telefon 55 55 33 33.

  

Individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan, for å bidra til et helhetlig tilbud. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker.

 

Midlertidig bolig

NAV er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

NAV skal også medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

 

Tiltak overfor rusmiddelmisbrukere og deres familier

NAV har ansvaret for hjelpetiltak som retter seg spesielt mot rusmiddelmisbrukere. Hvis du bor eller oppholder deg i Nord- Odal kommune, kan du derfor henvende deg til NAV for å få hjelp til å komme ut av et rusmiddelmisbruk. NAV vil i første omgang forsøke å hjelpe deg i nærmiljøet utenfor institusjon. Tiltakene kan omfatte råd og veiledning om hvordan du skal takle hverdagen for å bli mest mulig uavhengig av rusmidler, tilbud om støttekontakt, behandling i psykiatrisk poliklinikk eller liknende.

 

Hvis hjelp utenfor institusjon ikke nytter, skal NAV sørge for at du får plass i institusjon i samarbeid med distriktpsykiatrisk senter (DPS), dersom institusjonsplass finnes og det ikke er ventetid for å få plass. Institusjonsplass er noe både NAV og du selv kan ta initiativ til.

 

Støttekontakt

NAV kan innvilge støttekontakt etter søknad til personer som trenger det for å få en meningsfull fritid. Støttekontakt er et tiltak i kommunen som nyttes overfor  flere brukergrupper. Støttekontaktvirksomheten utøves oftest av privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn. Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter.

 

Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud for personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som trenger noe tilpasning og tilrettelegging. Kvalifiseringsprogrammet skal være individuelt tilpasset og inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Før programmet iverksettes skal det gjennomføres en arbeidsevnevurdering.

 

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

NAV har også ansvaret for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

 

Arbeidsmarkedsbistand

NAV har også ansvar for markedsarbeid og bistår arbeidsgivere med for eksempel rekruttering og omstilling.

 

Aktuelle lenker:

Fylkesmannen

NAVDesign: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett